czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Program Posiedzenia obejmował:

 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
 • Stan realizacji planu finansowego na dzień 31.08.06 r.
 • Stan realizacji planu działalności Stowarzyszenia.
  4.1 Działalność promocyjna.
  4.2 Współpraca z Komitetem Technicznym 140 PKN:
  – bieżąca działalność Komitetu,
  – posiedzenie Grupy Roboczej WG8 CEN/TC 155.
  4.3 Działalność międzynarodowa:
  – spotkanie w ramach TEPPF-y przedstawicieli krajowych stowarzyszeń producentów rur.
  4.4 Działalność szkoleniowa:
  – szkolenie z zakresu ochrony własności przemysłowej.
 • Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych (korespondencja z Ministerstwem Budownictwa).
 • Współpraca z Izbą Wodociągów w sprawie znaku jakości:
  – wybór ekspertów do wspólnej grupy roboczej przygotowującej zasady i kryteria przyznawania znaku jakości.
 • Badania sondażowe jakości wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych:
 • Sprawy różne:
  – materiały tradycyjne a tworzywa sztuczne na rynku wyrobów instalacyjnych,
  – regulacje REACH dotyczące producentów wyrobów z tworzyw sztucznych.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia