czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Regulamin Programu „DOBRY WYBÓR” prowadzonego pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych obowiązujący od 14.10.2021 r.

W trosce o jakość wyrobów w branży rur i kształtek z tworzyw sztucznych dla budownictwa oferowanych na polskim rynku oraz prawidłowość i bezpieczeństwo ich stosowania, Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych podjęło inicjatywę wprowadzenia Programu „DOBRY WYBÓR”, którego nadrzędnym celem jest certyfikacja uczciwych i rzetelnych producentów, promocja wyrobów wysokiej jakości oraz eliminacja zjawiska oferowania konsumentom wyrobów nie spełniających deklarowanego poziomu parametrów technicznych.

Zasady przedstawione w niniejszym Regulaminie stosuje się do certyfikatów wydanych po zatwierdzeniu niniejszej wersji Regulaminu. Uprzednio wydane certyfikaty pozostają ważne do momentu ich aktualizacji.

1.Cele wprowadzenia znaku PRiK „Dobry Wybór”

1.1 Wspieranie i promocja wysokiej jakości wyrobów z branży rur i kształtek z tworzyw sztucznych.

1.2 Troska o prawidłowość stosowania wyrobów.

1.3 Promocja projakościowego sposobu prowadzenia działalności.

1.4 Wspieranie działań proekologicznych, podnoszących jakość i standardy życia.

1.5 Promocja dobrych praktyk w biznesie.

1.6 Wspieranie firm utrzymujących praktykę ciągłego doskonalenia w zarządzaniu jakością i w zarządzaniu firmą.

2. Opis znaku PRiK „Dobry Wybór”

Znak PRiK „Dobry Wybór” jest wyróżnieniem promocyjnym przyznawanym przez Kapitułę Znaku PRiK dla firm za ich profesjonalizm w działaniu. Znak jest świadectwem, że firma spełnia wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, organizacji produkcji i obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego.

3. Kryteria oceny firm

3.1 Złożenie deklaracji spełnienia polskich i europejskich norm wyrobu/Aprobaty Technicznej / Krajowej Oceny Technicznej / Europejskiej Oceny Technicznej wraz z aktualną Krajową Deklaracja Własności Użytkowych (KDWU) wszystkich produktów zgłaszanych do Znaku PRiK „Dobry Wybór” (wzór deklaracji spełnienia wymagań Znaku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Wydany Certyfikat jest ważny wyłącznie z aktualną KDWU/AT/KOT/EOT. Wnioskodawca zobligowany jest do przesyłania na bieżąco aktualnych dokumentów odniesienia.

3.2 Pozytywne przejście Audytu jakościowego przeprowadzonego przez niezależnych audytorów.

3.3 Posiadanie (certyfikat spełniania) normy ISO 9001 ( System zarządzanie jakością. Wymagania).

3.4 Kandydaci nie będący członkami PRiK muszą na swój koszt poddać swoje wyroby badaniom przeprowadzonym przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. Firmy – członkowie PRiK poddały się audytowi i przeprowadziły badania przed wstąpieniem do Stowarzyszenia PRiK.

3.5 Spełnienie kryteriów firmy rzetelnej i przyjaznej biznesowi.

3.6 Rzetelne postępowanie w stosunku do klientów ( jakość wyrobów, szkolenia, serwis posprzedażowy, zarządzanie reklamacjami).

4. Organizacja Programu

4.1 Prawo uczestnictwa przysługuje podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność na terenie Unii Europejskiej i posiadających minimum jeden zakład produkcyjny w Polsce.

4.2 Jednym z głównych obszarów działania podmiotu jest produkcja oraz dystrybucja rur i kształtek (oraz innych elementów systemu) z tworzyw sztucznych do kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej, przesyłu wody, zagospodarowania wód opadowych oraz przetwórstwo odpadów z tych wyrobów.

4.3 Czas trwania Programu jest nieograniczony.

4.4 Uczestnikiem Programu może być każdy podmiot (Producent), który, dobrowolnie przystępując do Programu, zaakceptował warunki określone w niniejszym Regulaminie poprzez podpisanie Deklaracji przystąpienia (dalej „Deklaracja”). Wzór Deklaracji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.5 Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych jako organizator Programu (dalej „PRiK”) zapewnia wszystkim Producentom, w tym również Producentom, którzy nie są członkami Stowarzyszenia, możliwość przystąpienia do Programu oraz równe traktowanie wszystkich uczestników Programu.

4.6 PRiK do nadzoru nad procesem przyznawania oraz utrzymania znaku PRiK „Dobry Wybór” powołał Kapitułę Znaku.

4.7 Kapituła Znaku składa się z 4-6 osób. Członkami kapituły są niezależni eksperci i specjaliści z branży rur i kształtek z tworzyw sztucznych o uznanym autorytecie.

4.8 Znak PRiK Dobry Wybór ma logotyp zarejestrowany w Urzędzie Patentowym i podlega ochronie prawnej.

4.9 Znak PRiK „Dobry Wybór” dotyczy następujących linii produktowych (obszarów zastosowań) z tworzyw sztucznych:

– kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna;

– kanalizacja ciśnieniowa;

– ciśnieniowy przesył wody;

– kanalizacja wewnętrzna;

– zagospodarowanie wód opadowych.

4.10 Jeżeli Uczestnik Programu złoży wniosek o wydanie certyfikatów dla grupy produktowej obejmującej kilka obszarów zastosowań, Kapituła Znaku wydaje jeden certyfikat obejmujący kilka linii produktowych ( kilka obszarów zastosowań ) w odniesieniu do jednej wnioskowanej grupy produktowej. W takim przypadku na certyfikacie może być wskazane kilka dokumentów odniesienia (Polska Norma, Krajowa Ocena Techniczna, Aprobata Techniczna, Europejska Ocena Techniczna)

4.11 Możliwe jest rozszerzenie gamy linii produktowych (obszarów zastosowań) w przyszłości.

4.12 Kapituła Znaku podejmuje decyzję, jaką grupę produktów spośród danej linii produktowej poddać badaniom oraz jaki zakres badań (spośród określonych odpowiednią normą wyrobu) zastosować.

4.13 Kapituła Znaku ocenia złożoną aplikację, wyniki audytu jakościowego oraz wyniki przeprowadzonych badań i podejmuje decyzję dotyczącą przyznania Znaku lub odrzucenie aplikacji.

4.14 Decyzje Kapituły są ostateczne.

4.15 Znak PRiK „Dobry Wybór” dla firm spoza Stowarzyszenia przyznawany jest odpłatnie na okres 3 lat. Opłata wstępna w pierwszym roku wynosi 10 tys. zł i pokrywa koszty administracyjne, działania Kapituły Znaku, przeprowadzenia audytu jakościowego oraz koszty badań laboratoryjnych w akredytowanych laboratoriach. Opłaty w drugim i trzecim roku obowiązywania znaku wynoszą 2 tys. zł rocznie. Jeżeli firma złoży wniosek o przyznanie certyfikatów na większą ilość grup produktowych, Kapituła Znaku może zdecydować o obniżeniu opłaty.

4.16 Stawka opłaty wstępnej i rocznej dotyczy każdej grupy produktowej.

4.17 Czas od złożenia wniosku o przyznanie znaku do końcowego rozpatrzenia wniosku wynosi 3 miesiące i może być wydłużony, jeśli laboratorium badawcze nie będzie w tym czasie w stanie wykonać zleconych badań. Znak może być przyznany dopiero po wniesieniu opłaty wstępnej w wysokości odpowiadającej zgłoszonej ilości linii produktowych.

4.18 W przypadku negatywnych wyników audytu i/lub badań laboratoryjnych firma składająca wniosek może zapoznać się z wynikami badań.

4.19 Po 3 latach Znak może być wznowiony po ponownym przeprowadzeniu badań laboratoryjnych. Koszt wznowienia wynosi 6 tys. zł za każdą grupę produktową.

4.20 Jeżeli Kapituła Znaku w trakcie obowiązywania przyznanego Znaku stwierdzi rażące odchylenia oferowanych produktów Beneficjenta Znaku od wymaganych normami wyrobu parametrów techniczno-użytkowych, może odebrać Producentowi prawo używania Znaku. Kapituła może o tym fakcie poinformować opinię publiczną.

4.21 Ponowne przyznanie Znaku (po jego odebraniu) będzie zależało od decyzji Kapituły i będzie się wiązało z ponownym poddaniem się audytowi jakościowemu i pełnym badaniom laboratoryjnym.

4.22 Pobranie próbek do badań odbywa się poprzez zakup przez PRiK próbek w detalicznej sieci handlowej lub w wybranej hurtowni na terenie Polski i przesłanie do akredytowanego laboratorium badawczego.

4.23 Stowarzyszenie na stronie internetowej Programu publikuje i stale aktualizuje listę producentów, którzy przystąpili do Programu oraz spełnili wymogi Programu (dalej „Lista Certyfikowanych Producentów”).

5. Informacja i promocja

5.1 Stowarzyszenie prowadzi wspierające realizację celów Programu działania informacyjne i promocyjne w zakresie:

5.1.1 Upowszechniania wiedzy o wyrobach z branży rur i kształtek z tworzyw sztucznych.

5.1.2 Promocji wysokiej jakości rur i kształtek z tworzyw sztucznych.

5.1.3 Promocji producentów uczestniczących w Programie.

5.2 Producenci uczestniczący w Programie mają obowiązek wspierać Program promując go na swoich firmowych stronach internetowych oraz w działaniach rynkowych.

5.3 Na wniosek Producenta certyfikat może być również wystawiony w języku angielskim.

6. Przywileje firm

6.1 Firmy uczestniczące w Programie, którym przyznano Znak PRiK „ Dobry Wybór” uzyskują potwierdzenie w postaci Certyfikatu PRiK „DOBRY WYBÓR”. Wzór Certyfikatu określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

6.2 Producent posiadający przyznany Znak PRiK „DOBRY WYBÓR” może znakować swoje certyfikowane wyroby i/lub opakowania tych wyrobów logo Znak PRiK „Dobry Wybór”.

6.3 Producent posiadający przyznany Znak ma prawo wykorzystywać to w swojej działalności promocyjnej i marketingowej.

6.4 Stowarzyszenie publikuje na swojej stronie internetowej (www.prik.pl) i stale aktualizuje, listę Producentów i wyrobów dla których Producenci otrzymali i mają prawo używania Znaku PRiK „DOBRY WYBÓR”, „Lista Certyfikowanych Producentów”) oraz prowadzi działania promujące certyfikowane Wyroby i ich Producentów.

7. Sankcje

7.1 Wobec Producenta, który został usunięty z Programu w wyniku rażącego odchylenia oferowanych przez Producenta wyrobów od wymaganych normami wyrobu parametrów techniczno-użytkowych mogą być wdrożone działania mające na celu eliminację szkodliwych praktyk.

7.2 Kapituła Znaku może o fakcie usunięcia Producenta z Programu poinformować opinię publiczną.

8. Przepisy końcowe

8.1 Przyjęcie zmian do Regulaminu następuje na drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

8.2 W przypadku zmiany Regulaminu Kapituła Znaku informuje Uczestników Programu o dokonanej zmianie oraz umieszcza ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej Stowarzyszenia. Uczestnik Programu uprawniony jest do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie w terminie 1 miesiąca, licząc od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak reakcji ze strony Uczestnika Programu w w/w terminie oznacza akceptację zmian Regulaminu.

8.3 Przerwanie lub zakończenie Programu następuje na wniosek co najmniej 5 Członków Stowarzyszenia PRiK w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

8.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd PRiK w drodze uchwały i opublikowania na stronie Stowarzyszenia (www.prik.pl)

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: Deklaracja spełniania wymagań Znaku

Załącznik nr 2: Deklaracja przystąpienia / Porozumienie z Producentem

Załącznik nr 3: Wzory: Certyfikatu Znaku PRiK ‘Dobry Wybór” oraz Znaku.


Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.