czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

STATUT
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych
Tekst jednolity z dnia 08.09.2020 r.

Uchwała Walnego Zebrania Członków PRiK nr WZ/ 17 /2020

§ 1.
NAZWA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych”. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą PRiK.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. Toruń. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenia posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

3. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

4. Stowarzyszenie posługuje się logotypem wyróżniającym je spośród innych organizacji oraz używa pieczęci z napisem „Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych”. Logotyp zatwierdza Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 2.
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

1. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych jako przyjaznych człowiekowi wyrobów oraz upowszechnianie informacji na temat możliwości i zasad ich stosowania.

2. Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:

1. wydawanie oświadczeń dotyczących technicznych kwestii wytwarzania, stosowania rur i kształtek z tworzyw sztucznych,

2.współpracę w ramach grup roboczych w celu opracowania standardów prac montażowych z zastosowaniem rur i kształtek z tworzyw sztucznych,

3. prowadzenie i wspieranie prac badawczo – rozwojowych z zakresu wytwarzania, badania rur oraz kształtek z tworzyw sztucznych, jak również przetwórstwa odpadów z tych wyrobów

4. współpracę z innymi organizacjami na rzecz sporządzania, opracowywania i udoskonalania norm oraz innych aktów normatywnych dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych w zakresie produkcji rur i kształtek oraz ich stosowania,

5. działalność edukacyjną i organizację szkoleń,

6. promocję,

7. działalność na rzecz integracji środowiska producentów i użytkowników rur i kształtek z tworzyw sztucznych,

8. informowanie o przewidywanych kierunkach rozwoju, nowych opracowaniach, danych dotyczących rynku,

9. działalność na rzecz poprawy jakości i doskonalenia metod produkcji rur i kształtek z tworzyw sztucznych,

10. działalność popularyzacyjno – wydawniczą,

11. organizowanie konferencji, seminariów naukowych i odczytów.

§ 3.
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Członków Zwyczajnych, Wspierających i Honorowych.

2. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne obywatele polscy i cudzoziemcy, które pracują na rzecz przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych w zakresie produkcji rur i kształtek, popierają cele Stowarzyszenia oraz będą czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia zmierzających do realizacji tych celów, oraz uzyskały pozytywną opinię co najmniej dwóch Członków Stowarzyszenia, złożyły deklarację członkowską i zapłaciły opłatę wpisową.

3. Deklaracje o przyjęcie do Stowarzyszenia muszą być składane w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd większością 2/3 głosów. O swojej decyzji Zarząd poinformuje zainteresowanego listem poleconym. Uchwała Zarządu w tej sprawie jest ostateczna.

4. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa i obowiązki:

 • Prawa:
  – uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków i głosowania nad wszelkimi uchwałami przewidzianymi w porządku dziennym obrad,
  – bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  – dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  – uczestniczenia we wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  – korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  – korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
  – wpływania na działalność Stowarzyszenia poprzez zgłaszanie uwag i wniosków w trybie przewidzianym statutem,
 • Obowiązki:
  – czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
  – przestrzegania postanowień niniejszego statutu,
  – terminowego opłacania składek członkowskich,
  – dbania o dobre imię Stowarzyszenia, a swoją postawą i działaniami przyczynianie się do wzrostu jego roli i znaczenia.

5. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia:

1. mogą być osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz instytuty badawcze, prowadzące działalność w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych w zakresie produkcji rur i kształtek, bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.Członkowie wspierający mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Członkowie wspierający nie mają prawa uczestniczyć w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania Członków i uczestnictwa w innych władzach Stowarzyszenia.

2. zostaje się po złożeniu pisemnego oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii uchwałę.

3. formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

6. Utrata członkostwa następuje w drodze pozbawienia członkostwa i skreślenia z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia:

1.skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w przypadku:
– dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

– ustania związku z działalnością w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych, w zakresie produkcji rur i kształtek,

– śmierci członka będącego osobą fizyczną, pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia,

– utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną, ogłoszenia jego upadłości lub rozpoczęcia likwidacji;

2. wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić jeżeli:
– członek Stowarzyszenia narusza postanowienia niniejszego Statutu, lub

– członek Stowarzyszenia nie wypełnia obowiązków zawartych w niniejszym Statucie, a w szczególności gdy nie uiszcza składek członkowskich mimo 3 krotnego wezwania, lub

– postępowanie członka Stowarzyszenia szkodzi wizerunkowi lub pozostaje w sprzeczności z celami Stowarzyszenia;

3. o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczeniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, podjętej większością 75% głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. O podjęciu uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia Zarząd poinformuje zainteresowanego listem poleconym, w terminie 30 dni od jej podjęcia. W sprawach skreślenia z listy członków lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, przysługuje prawo odwołania się od uchwał Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest w tej sprawie ostateczna.

7. Członkiem Honorowym może być każda osoba fizyczna, której Walne Zgromadzenie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia przyzna tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia”. Członek Honorowy ma uprawnienia Członka Zwyczajnego i zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 4.
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:

2. Walne Zebranie Członków,

3. Zarząd,

4. Komisja Rewizyjna.

§ 5.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą Członkowie Zwyczajni, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz Członkowie Wspierający i członkowie honorowi.

2. Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebrania Członków muszą odbywać się co najmniej raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, jeżeli wymaga tego dobro Stowarzyszenia lub na umotywowane pisemnie żądanie 1/5 członków Stowarzyszenia przedłożone Zarządowi, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Prezes Zarządu zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o mającym się odbyć Walnym Zebraniu Członków na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem, pisemnie listem poleconym, przesyłając w załączeniu proponowany porządek obrad lub w formie elektronicznej, przy czym do uznania powiadomienia elektronicznego za dokonane skutecznie jest wymagane otrzymanie przez wysyłającego informacji potwierdzającej otrzymanie przez odbiorcę wiadomości e-mail. Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do jego reprezentowania na Walnym Zebraniu Członków wraz z prawem do głosowania nad podejmowanymi uchwałami. Członek obecny na Walnym Zebraniu Członków nie może reprezentować więcej niż pięciu członków nieobecnych.

4. Obradom przewodniczy Przewodniczący obrad, wybierany większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

5. Walne Zebranie Członków podjętą przez siebie uchwałą może zmienić lub uzupełnić porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Stowarzyszenia.

6. W pierwszym terminie Walne Zebranie może podejmować uchwały jeżeli jest obecnych łącznie co najmniej 50% członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia. Jeżeli w terminie pierwszego walnego Zebrania nie uczestniczy łącznie co najmniej 50% członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia, wówczas nie wcześniej niż po upływie godziny można odbyć nowe Walne Zebranie, które będzie zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecnych będzie na nim łącznie co najmniej 10% członków zwyczajnych i honorowych. Jeżeli na nowym Walnym Zebraniu obecnych jest mniej niż 10% członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia, to w terminie miesiąca należy zwołać kolejne Walne Zebranie Członków, przy czym Zarząd zobowiązany jest podać w zawiadomieniu, że Walne Zebranie będzie zdolne do podjęcia uchwał bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych i honorowych.

7. Wszelkie uchwały są podejmowane większością głosów obecnych. Uchwały w przedmiocie pozbawienia członkostwa, skreślenia z listy i wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmowane są większości 75% głosów obecnych. W przedmiocie zmiany celów Stowarzyszenia oraz jego likwidacji i zmiany statutu Stowarzyszenia uchwały zapadają większością co najmniej 75% głosów przy obecności łącznie co najmniej 50% członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

8. Głosowanie jest jawne i odbywa się poprzez podniesienie rąk, o ile 1/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków nie zażąda głosowania tajnego. W sprawach osobowych głosowanie jest zawsze tajne.

8a. Głosowanie członków, którzy uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej porozumiewania się na odległość odbywa się poprzez głosową deklarację „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” (w przypadku videokonferencji). W przypadku wykorzystania innego rodzaju środka komunikacji elektronicznej porozumiewania się na odległość szczegółowy opis zasad wykonywania prawa głosu zamieszcza się w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków.

8b. Głosowanie tajne członków, którzy uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej porozumiewania się na odległość odbywa się wyłącznie za pomocą specjalistycznego oprogramowania gwarantującego anonimowość, przy czym nazwę i sposób użytkowania należy wskazać w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków.

8c. Jeżeli żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego zostanie zgłoszone podczas trwania Walnego Zebrania Członków, w którym co najmniej jedna osoba uczestniczy przy pomocy środka elektronicznego porozumiewania się na odległość, głosowanie nad uchwałą w tym zakresie usuwa się z porządku obrad, zaś Przewodniczący zobowiązuje Zarząd do zwołania kolejnego Walnego Zebrania Członków w najbliższym możliwym terminie, podczas którego odbędzie się głosowanie tajne.

9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia,

2. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

3. wysłuchania i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4. określenie wysokości składek członkowskich,

5. zatwierdzenie rocznego planu działalności Stowarzyszenia oraz zmian tego planu,

6. uchwalenie rocznego budżetu Stowarzyszenia,

7. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego,

8. decydowaniu o utracie członkostwa Stowarzyszenia w przypadkach określonych pkt.6 § 3 Statutu,

9. zmiana Statutu,

10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia,

11. uchwalanie Regulaminów Wewnętrznych Stowarzyszenia,

12. nadawanie członkostwa honorowego,

13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia.

10. Protokół z Walnego Zebrania Członków jest sporządzany i podpisywany przez Przewodniczącego obrad i Protokolanta. Podpisane protokoły są przechowywane w rejestrze protokołów w siedzibie Stowarzyszenia.

11. Członek Stowarzyszenia może brać́ udział w Walnych Zebraniach Członków i korzystać́ z prawa głosu także za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się̨ na odległość, jeśli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd zwołując Walne Zebranie Członków zawiadamia, czy jest możliwe uczestnictwo w nim przy pomocy środków porozumiewania się na odległość wskazując wówczas sposób tego udziału (rodzaju oprogramowania i sposobu jego obsługi), zakres w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są̨ niezbędne do identyfikacji osób uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków, w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

12. Udział w Walnym Zebraniu Członków przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności:

a. Transmisję obrad Walnego Zebrania Członków w czasie rzeczywistym,

b. Dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków, w ramach której mogą się one wypowiadać w toku obrad przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zebrania Członków,

c. Wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu.

13. W przypadku, gdy członek jest reprezentowany przez pełnomocnika, uczestnictwo wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu. Pełnomocnik zobowiązany jest do przedstawienia pełnomocnictwa przed terminem odbycia Walnego Zebrania Członków w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z zastrzeżeniem, że:

a. w przypadku formy pisemnej wymaga się poinformowania pisemnie lub na wskazany w zawiadomieniu adres e-mail o reprezentowaniu przez pełnomocnika, który posiada stałe pełnomocnictwo zdeponowane w Stowarzyszeniu lub osobiste doręczenie pełnomocnictwa, przesłania go przesyłka pocztową, kurierską,

b. w przypadku formy elektronicznej wymaga się przesłania tego pełnomocnictwa na adres e-mail wskazany w zawiadomieniu.

14. Osoby uczestniczące w Walnym Zebraniu Członków przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość są uwzględniane przy obliczaniu ogólnej liczby członków Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zebraniu Członków po dokonaniu ich identyfikacji przez Przewodniczącego. W tym celu Przewodniczący w zależności od zastosowanego środka komunikacji może żądać od takiej osoby podania danych (PESEL, daty urodzenia, innych informacji pozwalających na identyfikację).

15. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość́, winny być́ sporządzone na piśmie i podpisane przez Przewodniczącego, pod rygorem nieważności uchwały.

16. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego Członka lub jego pełnomocnika, uniemożliwiających lub utrudniających mu udział w Walnym Zebraniu Członków przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie są̨ one zawinione przez Stowarzyszenie lub jeżeli Członek lub jego pełnomocnik nie spełnili określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków wymagań́ technicznych lub bezpieczeństwa.

17. Jeżeli zakłócenia komunikacji podczas obrad Walnego Zebrania Członków występują̨ po stronie Stowarzyszenia, Przewodniczący może zarządzić́ krótką przerwę̨ porządkową w obradach.

§ 6.
ZARZĄD

1 . Zarząd składa się z 2 do 15 członków, w tym:

1. Prezesa,

2. Wiceprezesa,

3. Członków.

2. Kadencja Członków Zarządu trwa 4 lata i kończy się z momentem zatwierdzenia sprawozdania z działalności za ostatni pełny rok kalendarzowy. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa w głosowaniu tajnym. Członkowie Zarządu ustępują z chwilą wyboru nowych członków Zarządu, niezależnie od okresu na jaki zostali wybrani. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Członka Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonuje się spośród Członków Zwyczajnych. Kooptacji dokonują pozostali Członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 3 (trzech) Członków Zarządu, w obrębie jednej kadencji. Kadencja dokooptowanych Członków Zarządu wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych Członków Zarządu. Najbliższe Walne Zebranie akceptuje uzupełnienie składu Zarządu w drodze kooptacji lub dokonuje nowego wyboru.

3. Prezes Zarządu, a w wypadku jego nieobecności Wiceprezes, kieruje pracami Zarządu i jest odpowiedzialny za działalność Zarządu oraz Biura Stowarzyszenia.

4. Do obowiązków Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

2. zwoływanie oraz obsługa Walnego Zebrania Członków,

3. podejmowania uchwał w sprawach dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu na zasadach określonych w niniejszym Statucie,

4. ustalanie porządku obrad i Walnego Zebrania Członków,

5. przygotowanie projektów uchwał do przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków, w tym w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia,

6. powoływanie grup roboczych, o charakterze wewnętrznym

7. nadzorowanie i koordynowanie pracy grup roboczych,

8. proponowanie wysokości rocznych składek oraz przygotowanie projektu budżetu do zaakceptowania przez Walne Zebranie Członków,

9. wyznaczenie przedstawicieli Stowarzyszenia do innych organizacji,

10. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

5. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, z wyjątkiem uchwał o przyjęciu nowego członka, które zapadają większością 2/3 głosów przy zastrzeżeniu, że głos rozstrzygający należy do Prezesa Zarządu. Uchwały mają formę pisemną.

5a. Zarząd może podejmować́ uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się̨ na odległość́. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu.

5b. Uchwały Zarządu podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się̨ na odległość́, winny być́ sporządzone na piśmie i podpisane przez Prezesa Stowarzyszenia.

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu. Zarząd może udzielać osobie lub osobom zarządzającym bieżącą działalnością Stowarzyszenia ogólnych pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przynajmniej raz na 6 miesięcy. Posiedzenia mogą̨ odbywać́ się̨ także za pośrednictwem telekonferencji, videokonferencji lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się̨ na odległość́, jeśli zapewniają̨ one należytą̨ identyfikację członków Zarządu. Odbycie posiedzenia w formie telekonferencji, videokonferencji lub innej formie bezpośredniego porozumiewania się̨ na odległość́ jest możliwe, jeśli wszyscy członkowie Zarządu potwierdzą otrzymanie zawiadomienia, wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi porządku posiedzenia, terminu i sposobu odbycia posiedzenia co najmniej na jeden dzień́ przed terminem posiedzenia.

§ 7.
KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności przynajmniej raz w roku bada wykonanie budżetu Stowarzyszenia, sprawozdania finansowe, a następnie przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z tej kontroli z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie całemu Zarządowi lub jej poszczególnym członkom absolutorium. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków doroczne sprawozdania ze swojej działalności.

3. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż 3 (trzech) członków powoływanych, zawieszanych i odwoływanych w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i kończy się z momentem zatwierdzenia sprawozdania z działalności za ostatni pełny rok kalendarzowy. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Komisja Rewizyjna może podejmować wiążące uchwały jeżeli jest obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Komisji.

§ 8.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, SKŁADKI I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1. rzeczy ruchome stanowiące własność Stowarzyszenia,

2. inne prawa majątkowe,

3. środki pieniężne.

Majątek ten służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1. składek członkowskich,

2. darowizn,

3. spadków i zapisów,

4. dotacji,

5. dochodów z prowadzonej działalności i organizowanych odpłatnie imprez,

6. dochodów z majątku Stowarzyszenia.

3. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do opłacenia w momencie przystąpienia do Stowarzyszenia opłaty wpisowej oraz terminowego opłacania składki członkowskiej, której wysokość uchwala każdorazowo Walne Zebranie Członków.

4. Składka członkowska za dany rok kalendarzowy powinna być opłacona do dnia 30 marca tego roku lub w dwóch równych ratach: za I półrocze do dnia 30 marca, za II półrocze do dnia 31 sierpnia tego roku na konto Stowarzyszenia, przy czym Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych z wpłatą. W przypadku rezygnacji, skreślenia czy wykluczenia Członka Wspierającego w trakcie pierwszego półrocza jest on zobowiązany do uregulowania składki za pierwsze półrocze. W przypadku rezygnacji, skreślenia czy wykluczenia Członka Wspierającego w trakcie drugiego półrocza jest on zobowiązany do uregulowania składki za cały rok.

5. Skreślony

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności przeznaczony być musi na działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 9.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

1. Stowarzyszenie ustala swój roczny budżet, który stanowić będzie podstawę działalności Stowarzyszenia.

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.


Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.