czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany program obejmował m.in.:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Omówienie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania i analiza wykonania uchwał
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2011
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011
 7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2011
 9. Przedstawienie i zatwierdzenie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2012
 10. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2012
 11. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na rok 2012
 12. Sprawy różne
 13. Zamkniecie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w 2012 r.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia