czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.

 1. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
 2. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu
 3. Przedstawienie propozycji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku
 4. Omówienie wykonania planu finansowego w 2014 roku
 5. Omówienie propozycji planu pracy na 2015 rok
 6. Omówienie planu finansowego na 2015 rok
 7. Podjęcie uchwały przyjmującej plan działań Stowarzyszenia na 2015 rok i  rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie zaakceptowanych przez Zarząd planów
 8. Przyjęcie uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ustalenie składki na 2015 rok
 9. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie
 10. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych do Stowarzyszenia (uchwała)
 11. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu niektórych dotychczasowych członków (uchwała)
 12. Ustalenie i zatwierdzenie uchwałą porządku Walnego Zebrania Członków w 2015 roku
 13. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
 14. Sprawy różne

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia