czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany program obejmował m.in.:

 1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (02.03.2016, Toruń),
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2016 roku
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2016
 10. Informacja o przyjęciu rezygnacji członka Zarządu Stowarzyszenia oraz przyjęciu nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 11. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2017 rok
 12. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2017
 13. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2017 rok
 14. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia
 15. Przedstawienie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
 16. Sprawy inne
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia