11.03.2014 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

11.03.2014 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.

1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
2. Zatwierdzenie agendy spotkania Zarządu
3. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu (10.09.2013, Toruń)
4. Przedstawienie wyników rozmów dotyczących poszerzenia składu Stowarzyszenia
5. Przedstawienie propozycji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku (do przedstawienia na Walnym Zebraniu Członków PRiK)
6. Omówienie wykonania planu finansowego w 2013 roku
7. Przyjęcie uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ustalenie wysokości składek członkowskich na 2014 r.
8. Omówienie propozycji planu pracy na 2014 rok
9. Przedstawienie planu finansowego na 2014 rok
10. Podjęcie uchwały przyjmującej plan działań Stowarzyszenia na 2014 rok i rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie zaakceptowanych przez Zarząd planów
11. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie, Regulaminie Pracy Zarządu oraz Kryteriach Przyjmowania Członków Wspierających
12. Ustalenie i zatwierdzenie uchwałą porządku Walnego Zebrania Członków w 2014 r.
13. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
14. Sprawy różne