01.03.2017 r. – Walne zebranie w Toruniu

01.03.2017 r. – Walne zebranie w Toruniu

Proponowany program obejmował m.in.:
1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (02.03.2016, Toruń),
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2016 roku
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2016
10. Informacja o przyjęciu rezygnacji członka Zarządu Stowarzyszenia oraz przyjęciu nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
11. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2017 rok
12. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2017
13. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2017 rok
14. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia
15. Przedstawienie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
16. Sprawy inne
17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK