24.03.2009 r. – Posiedzenie Zarządu (I) w Toruniu

24.03.2009 r. – Posiedzenie Zarządu (I) w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu
3. Przyjęcie nowych Członków Zwyczajnych
4. Skreślenie Członka Zwyczajnego
5. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia