Walne zebrania

27.02.2019 r. – Walne Zebranie w Toruniu

14.03.2018 r. – Walne Zebranie w Toruniu

Proponowany program obejmował m.in.:

1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta (uchwała)
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej (uchwała)
4. Przyjęcie porządku obrad (uchwała)
5. >Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (1.03.2017, Toruń), (uchwała)
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2017 roku
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok (uchwała)
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 (uchwała)
10. Informacja o przyjęciu rezygnacji niektórych członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz rezygnacji z pracy w Zarządzie PRiK (uchwała)
11. >Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2018 rok (uchwała)
12. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2018 (uchwała)
13. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2018 rok (uchwała)
14. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia
15. Przedstawienie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
16. Przerwa (15 min) na ukonstytuowanie Zarządu (wybór Prezesa i Wiceprezesa Zarządu)
17. >Sprawy inne
18. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK

01.03.2017 r. – Walne Zebranie w Toruniu

Proponowany program obejmował m.in.:
1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (02.03.2016, Toruń),
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2016 roku
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2016
10. Informacja o przyjęciu rezygnacji członka Zarządu Stowarzyszenia oraz przyjęciu nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
11. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2017 rok
12. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2017
13. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2017 rok
14. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia
15. Przedstawienie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
16. Sprawy inne
17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK

02.03.2016 r. – Walne Zebranie w Toruniu, hotel Mercure

Proponowany program obejmował m.in.:

1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (19.02.2015, Toruń)
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2015 roku 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2015
10. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2016 rok
11. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2016
12. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2016 rok
13. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia
14. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej
15. Przedstawienie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
16. Przerwa ( 15 min ) na ukonstytuowanie władz Komisji Rewizyjnej
17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK

19.02.2015 r. – Walne Zebranie w Toruniu, hotel Filmar

Proponowany program obejmował m.in.

1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (11.03.2014, Toruń),
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2014 roku
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2014
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 (uchwała)
10. Informacja o przyjęciu nowych członków zwyczajnych w poczet członków Stowarzyszenia
11. Informacja o przyjęciu rezygnacji niektórych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
12. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2015 rok
13. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2015
14. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2015 rok
15. Podjęcie uchwał nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia
16. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia
17. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej
18. Przerwa (15 min) na ukonstytuowanie się władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej
19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK

11.03.2014 r. – Walne Zebranie w Toruniu, hotel Mercure

Proponowany program obejmował m.in.:
1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (14.03.2013, Toruń),
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2013
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 rok
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2013
10. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2014 rok
11. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2014
12. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2014 rok
13. Wybory uzupełniające do Zarządu
14. Podjęcie uchwał nad zmianami w:
a) Statucie Stowarzyszenia
b) Regulaminie Pracy Zarządu
c) Kryteriach przyjęcia nowych Członków Wspierających
15. Sprawy różne, zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK

14.03.2013 r. – Walne Zebranie w Toruniu, hotel Mercure

Proponowany program obejmował m.in.:
1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (2.03.2012, Toruń)
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2012 roku
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2012
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2012
10. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2013 rok
11. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2013
12. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2013 rok
13. Informacja o skreśleniu Członka Wspierającego
14. Podjecie uchwały Walnego Zebrania Członków o przyjęciu rezygnacji i odwołaniu z członka Zarządu Stowarzyszenia
15. Podjecie uchwały Walnego Zebrania o przyjęciu rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej
16. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia i uchwała o powołaniu wybranej osoby na członka Zarządu PRiK
17. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
18. Sprawy różne
19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK w 2013 roku