Kryteria przyjęć

Kryteria przyjmowania Członków Wspierających do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać firma, która spełni łącznie następujące warunki:

1. Głównym profilem działalności jest produkcja na terenie Polski rur lub kształtek z tworzyw termoplastycznych oraz posiadanie na terenie RP osobowości prawnej.

2. Wyroby oferowane przez firmę spełniają wymogi polskiego prawa (Ustawy o wyrobach budowlanych i odpowiednich rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy).

3. Firma uzyska rekomendację przynajmniej 1/2 członków wspierających Stowarzyszenia.

4. Firma zobowiąże się do przestrzegania Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia (w szczególności uchwały o zakazie stosowania stabilizatorów ołowiowych do rur PVC do wody od 1 stycznia 2007).

5. Firma wpłaci opłatę wpisową w wysokości 50.000,- zł. Na wniosek zainteresowanej firmy wysokość opłaty wpisowej może ulec zmniejszeniu w wyniku decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

6. Firma wyrazi zgodę na poddanie się audytowi, którego celem będzie sprawdzenie czy wyroby firmy spełniają wymagania polskiego prawa i uchwał Stowarzyszenia. Audyt zostanie przeprowadzony przez zespół wyłoniony przez Zarząd Stowarzyszenia. Pozytywny wynik audytu jest warunkiem przyjęcia.

7. Firma Członek Wspierający ma prawo delegowania jednego swojego Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia jako przedstawiciela do Zarządu Stowarzyszenia.

Tekst jednolity z dnia 11.03.2014 r.
Uchwała nr WZ/20/2014 z dnia 11.03.2014 r.