II Konferencja Techniczna pt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych” 04-06.12.08 r., Słok k. Bełchatowa

II Konferencja Techniczna pt.
„Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych”
04-06.12.08 r., Słok k. Bełchatowa

W dniach 04 – 06 grudnia 2008 w Słoku k. Bełchatowa odbyła  się II konferencja techniczna pt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych”.

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK), skupiające głównych producentów tworzywowych rur i kształtek rurowych. Współorganizatorami konferencji były dwa międzynarodowe stowarzyszenia: PE100+ Association, zrzeszające wytwórców wysokojakościowych polietylenów do produkcji rur oraz PVC4Pipes skupiająca producentów rur z polichlorku winylu oraz surowców i urządzeń do ich produkcji.  Patronat naukowy nad konferencją objęły: Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z Torunia. Patronatem honorowym konferencję objął Wiceminister Gospodarki pan Adam Szejnfeld.

Głównym celem konferencji było zapoznanie jej uczestników z właściwościami rur wykonanych z najnowszych tworzyw polimerowych oraz korzyściami płynącymi ze stosowania tych rur do budowy nowoczesnych rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych a także przywracania z ich użyciem sprawności technicznej starym rurociągom. Udział w konferencji dał możliwość jej uczestnikom do wymiany poglądów pomiędzy producentami rur z tworzyw sztucznych i materiałów do ich produkcji a zakładami wodociągowymi – ich głównymi użytkownikami. Wśród 160 uczestników znaleźli się przedstawiciele zakładów wodociągowych, firm produkujących rury z tworzyw sztucznych, projektanci oraz przedstawiciele uczelni i instytutów.

Konferencję otworzył Prezes Zarządu PRiK, pan Maciej Trojnarski.
W trakcie konferencji wygłoszono 16 referatów, a wśród nich wykład pt. „Korzyści z innowacji w sieciach wodociągowych” wygłoszony przez prof. Alessandro Marangoniego, jednego z największych ekspertów w dziedzinie strategii, finansów i zarządzania środowiskiem, autora opracowań i publikacji na temat zarządzania przemysłem, gospodarką oraz strategią ochrony środowiska.

Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej, dr inż. Jan Bobrowicz w swoim wystąpieniu „Wyroby budowlane z zakresu inżynierii sanitarnej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego” zapoznał uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie. Eksperci PRiK przedstawili  5 referatów poświęconych perspektywom zastosowania rur z tworzyw sztucznych, metodom ich wytwarzania, warunkom prawidłowego układania oraz zaletom w porównaniu z rurami z materiałów tradycyjnych. Przedstawiono również wybrane zagadnienia z Wytycznych Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie odnośnie stosowania rur z tworzyw sztucznych, będących w trakcie opracowywania. Wśród 10 referatów zagranicznych przedstawionych przez ekspertów PVC4Pipes i PE 100+ większość prezentowana była uprzednio na światowej konferencji Plastic Pipes w Budapeszcie we wrześniu 2008 r., co gwarantowało bardzo wysoki poziom merytoryczny poszczególnych wystąpień. Poruszane zagadnienia dotyczyły zarówno trwałości rurociągów z tworzyw sztucznych, nowych metod produkcji rur jak i właściwości materiałów nowej generacji stosowanych do  wytłaczania rur.
W ciągu dwóch dni obrad, poruszono wiele tematów związanych z sieciami kanalizacyjnymi i wodociągowymi z tworzyw sztucznych. Zebrani goście mieli  możliwość zapoznania się z zaletami sieci z tworzyw sztucznych w porównaniu z sieciami z materiałów tradycyjnych.
Oprócz aktywnego uczestnictwa w obradach, zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczenia w wycieczce na platformę widokową Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Uczestnicy konferencji podkreślali celowość podejmowania takiej inicjatywy, która oprócz wymiany wiedzy i doświadczeń, integruje szeroko rozumiane środowisko wodociągowe, czyli producentów rur, projektantów, wykonawców i samych zakładów wodociągowych.