Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego apeluje o ochronę ochronę sektora budowlanego

Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego apeluje o ochronę ochronę sektora budowlanego

W dniu 23 marca br. Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego (FIEC) skierowała do Komisji Europejskiej pismo z apelem o działania mające na celu ochronę sektora budowlanego w Europie przed skutkami pandemii.

Przemysł budowlany w Europie ma zasadnicze znaczenie dla dużych robót infrastrukturalnych i projektów, które służą wzrostowi dobrobytu wspólnoty. Odpowiada za 9% PKB UE-27 i zatrudnia 16 milionów pracowników. Dlatego negatywny wpływ Covid-19 na przemysł budowlany w Europie jest istotny. W związku z powyższym w celu złagodzenia skutków kryzysu FIEC zwróciło się do Komisji Europejskiej o publiczne ogłoszenie, że pandemia Covid-19 jest przypadkiem „siły wyższej” i musi być odpowiednio traktowana przez wszystkich pracodawców budownictwa i klientów.

Sygnatariusze listu oczekują, że zostaną przedstawione wyraźne zalecenia państwom członkowskim, aby zezwoliły na możliwość zawieszenia lub ograniczenia trwających robot budowlanych, bez kar i wzięcia pod uwagę przez niezbędny okres szkód, jeżeli odpowiedzialny za budowę wykonawca nie jest w stanie zastosować się do wymaganych środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników i/ lub jeśli nie jest w stanie prowadzić robót budowlanych z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw lub z powodu niedoboru / braku personelu z powodu Covid-19.

W sytuacji, w której trwające projekty budowlane są współfinansowane przez Unię Europejską, FIEC oczekuje, że zostaną przydzielone zasoby na pokrycie dodatkowych kosztów generowanych przez pandemię Covid-19 (dodatkowe środki bezpieczeństwa miejsc pracy, koszty związane ze zmianami w organizacji i nowe harmonogramy pracy, koszty ogólne,…).

Cała treść pisma FIEC