14.03.2018 Posiedzenie Zarządu w Toruniu

14.03.2018 Posiedzenie Zarządu w Toruniu

W dniu 14 marca 2018 roku, w Toruniu, odbędzie się Posiedzenie Zarządu PRiK

Program posiedzenia:

1. Przywitania zebranych, sprawdzenie quorum
2. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
3. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu ( 23.11.2017)
4. Przedstawienie i akceptacja propozycji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku (do przedstawienia na Walnym Zebraniu Członków PRiK)
5. Omówienie wykonania planu finansowego w 2017 roku
6. Omówienie propozycji planu pracy na 2018 rok
7. Omówienie planu finansowego na 2018 rok
8. Podjęcie uchwały przyjmującej plan działań Stowarzyszenia na 2018 rok i plan  finansowy na 2018 rok oraz  rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie zaakceptowanych przez Zarząd planów
9. Przyjęcie uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ustalenie wysokości składki na 2018 rok
10. Sprawy personalne
11. Ustalenie i zatwierdzenie uchwałą porządku Walnego Zebrania Członków w 2018  r.
12. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
13. Sprawy różne