01.03.2017 Posiedzenie Zarządu w Toruniu

01.03.2017 Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.

1. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
2. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu
3. Przedstawienie i akceptacja propozycji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku (do przedstawienia na Walnym Zebraniu Członków PRiK)
4. Omówienie wykonania planu finansowego w 2016 roku
5. Omówienie propozycji planu pracy na 2017 rok
6. Omówienie planu finansowego na 2017 rok
7. Podjęcie uchwały przyjmującej plan działań Stowarzyszenia na 2017 rok i plan finansowy na 2017 rok oraz rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie zaakceptowanych przez Zarząd planów
8. Przyjęcie uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ustalenie wysokości składki na 2017 rok
9. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
10. Ustalenie i zatwierdzenie uchwałą porządku Walnego Zebrania Członków w 2017 r.
11. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
12. Sprawy różne