02.03.2016 r. Walne Zebranie w Toruniu, hotel Mercure

02.03.2016 r. Walne Zebranie w Toruniu, hotel Mercure

Proponowany program obejmował m.in.:

1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (19.02.2015, Toruń)
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2015 roku 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2015
10. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2016 rok
11. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2016
12. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2016 rok
13. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia
14. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej
15. Przedstawienie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
16. Przerwa ( 15 min ) na ukonstytuowanie władz Komisji Rewizyjnej
17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK