02.03.2016 Posiedzenie Zarządu w Toruniu

02.03.2016 Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

1. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
2. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu
3. Przedstawienie propozycji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku
4. Omówienie wykonania planu finansowego w 2015 roku
5. Omówienie propozycji planu pracy na 2016 rok
6. Omówienie planu finansowego na 2016 rok
7. Podjęcie uchwały przyjmującej plan działań Stowarzyszenia na 2016 rok plan finansowy na 2016 rok oraz rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie zaakceptowanych przez Zarząd planów
8. Przyjęcie uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ustalenie składki na 2016 rok
9. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu od niektórych dotychczasowych
członków
10. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
11. Ustalenie i zatwierdzenie uchwałą porządku Walnego Zebrania Członków w 2016 r.
12. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
13. Sprawy różne