19.02.2015 r. Walne Zebranie w Toruniu, hotel Filmar

19.02.2015 r. Walne Zebranie w Toruniu, hotel Filmar

Proponowany program obejmował m.in.

1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (11.03.2014, Toruń),
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2014 roku
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2014
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 (uchwała)
10. Informacja o przyjęciu nowych członków zwyczajnych w poczet członków Stowarzyszenia
11. Informacja o przyjęciu rezygnacji niektórych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
12. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2015 rok
13. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2015
14. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2015 rok
15. Podjęcie uchwał nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia
16. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia
17. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej
18. Przerwa (15 min) na ukonstytuowanie się władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej
19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK