19.02.2015 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

19.02.2015 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.

1. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
2. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu
3. Przedstawienie propozycji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku
4. Omówienie wykonania planu finansowego w 2014 roku
5. Omówienie propozycji planu pracy na 2015 rok
6. Omówienie planu finansowego na 2015 rok
7. Podjęcie uchwały przyjmującej plan działań Stowarzyszenia na 2015 rok i  rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie zaakceptowanych przez Zarząd planów
8. Przyjęcie uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ustalenie składki na 2015 rok
9. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie
10. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych do Stowarzyszenia (uchwała)
11. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu niektórych dotychczasowych członków (uchwała)
12. Ustalenie i zatwierdzenie uchwałą porządku Walnego Zebrania Członków w 2015 roku
13. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
14. Sprawy różne