14.03.2013 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

14.03.2013 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:
1. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu (29.11.2012, Bronisławów)
2. Przedstawienie propozycji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2012 r.
3. Omówienie wykonania planu finansowego w 2012 r.
4. Omówienie propozycji planu pracy na 2013 rok
5. Omówienie planu finansowego na 2013 rok
6. Podjęcie uchwały przyjmującej plan działań Stowarzyszenia na 2013 rok i rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie zaakceptowanych przez Zarząd planów
7. Ustalenie i zatwierdzenie uchwałą porządku obrad Walnego Zebrania Członków w 2013 roku.
8. Informacja o wygaśnięciu członkostwa w PRiK
9. Przyjęcie w skład nowych Członków Zwyczajnych PRiK
10. Sprawy różne
11. Ustalenie terminu następnego zebrania Zarządu.