11.03.2014 r. Walne Zebranie w Toruniu, hotel Mercure

11.03.2014 r. Walne Zebranie w Toruniu, hotel Mercure

Proponowany program obejmował m.in.:
1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (14.03.2013, Toruń),
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2013
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 rok
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2013
10. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2014 rok
11. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2014
12. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2014 rok
13. Wybory uzupełniające do Zarządu
14. Podjęcie uchwał nad zmianami w:
a) Statucie Stowarzyszenia
b) Regulaminie Pracy Zarządu
c) Kryteriach przyjęcia nowych Członków Wspierających
15. Sprawy różne, zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK