02.03.2012 r. – Walne Zebranie w Toruniu, hotel Mercure

02.03.2012 r. – Walne Zebranie w Toruniu, hotel Mercure

Proponowany program obejmował m.in.:
1. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Omówienie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania i analiza wykonania uchwał
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2011
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2011
9. Przedstawienie i zatwierdzenie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2012
10. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2012
11. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na rok 2012
12. Sprawy różne
13. Zamkniecie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w 2012 r.