17.02.2011 r. – Walne Zebranie w Toruniu, hotel Bulwar

17.02.2011 r. – Walne Zebranie w Toruniu, hotel Bulwar

Część I
1. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz wybór Komisji Skrutacyjnej
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Omówienie protokołu z obrad poprzedniego Walnego Zebrania i analiza wykonania uchwał
4. Przedstawienie przez Zarząd PRiK sprawozdania z działań w 2010 roku,
5. Wysłuchanie i akceptacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej
6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
7. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej
8. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu
9. Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zebrania Członków PRiK
Część II – po przerwie
1. Przedstawienie informacji o wyborze Prezesa i Wiceprezesa
2. Przedstawienie i akceptacja planu finansowego PRiK na 2011 r.
3. Przedstawienie i akceptacja propozycji wysokości składki członkowskiej na 2011 r.
4. Przedstawienie informacji nt. porównania wymagań norm zharmonizowanych i norm wyrobu
5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków PRiK w roku 2011