28.09.2010 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

28.09.2010 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołu z poprzedniego spotkania Zarządu w dniu19 maja 2010 r.
3. Omówienie wykonania budżetu na dzień 31.08.2010 r.
4. Prezentacja – aktualny stan prawny dotyczący Norm Zharmonizowanych
5. Aktualny stan przygotowań do IV Konferencji Technicznej w Wiśle, w dniach 1–3.12.2010 r.
6. Problem dezynfekcji szokowej w Polsce
7. Informacja o bieżącej działalności Biura
8. Sprawy różne