11.03.2010 r. – Walne Zebranie w Toruniu, hotel Filmar, godz. 16.00

11.03.2010 r. – Walne Zebranie w Toruniu, hotel Filmar, godz. 16.00

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz wybór Komisji Skrutacyjnej
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Omówienie protokołu z obrad poprzedniego Walnego Zebrania i analiza wykonania uchwał
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2009 rok
6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2009 i udzielenie Zarządowi absolutorium
8. Przedstawienie i zatwierdzenie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2010
9. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na rok 2010
10. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich w 2010 roku
11. Informacja o zmianach w Zarządzie Stowarzyszenia
12. Sprawy różne
13. Zamknięcie obrad