11.03.2010 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

11.03.2010 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołu z ostatniego spotkania Zarządu w dniu 03.12.2009 r.
3. Współpraca z KT 140 w roku 2009 – omówienie i plan pracy na rok 2010
4. Działalność promocyjna w 2009 roku oraz III Konferencja Techniczna w Toruniu
5. Plan działalności promocyjnej na rok 2010
6. Wykonanie planu finansowego w roku 2009
7. Omówienie projektu budżetu na rok 2010, podjęcie uchwały przyjmującej plan budżetu na rok 2010
8. Dyskusja nad wysokością składki na 2010 r.
9. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
10. Przygotowanie projektów uchwał na Walne Zebranie Członków
11. Sprawy różne.