27.05.2009 r. – Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

27.05.2009 r. – Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołów z ostatnich dwóch posiedzeń Zarządu (Toruń, 24.03.09 r.).
3. Przedstawienie aktualnej sytuacji w sprawie znaku jakości.
4. Informacja o działalności biura Stowarzyszenia w okresie I-IV.09 r.
5. Informacja o przebiegu i wnioskach z Walnego Zgromadzenia członków Teppfy.
6. Sprawozdanie z działalności promocyjnej Stowarzyszenia w okresie I-IV.09 r.
– stan przygotowań do konferencji organizowanej przez PRiK,
– dyskusja i decyzja dotycząca publikacji monografii Jansona.
7. Dyskusja i decyzja dotycząca badań rur.
8. Wykonanie planu finansowego Stowarzyszenia, stan na 30.04.09 r.
9. Skreślenie z listy Członka Zwyczajnego.
10. Omówienie praktyk dotyczących dokumentów przetargowych.
11. Dyskusja nt. wytycznych IGWP odnośnie stosowania rur z tw. sztucznych.
12. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.