22.01.2009 r. Posiedzenie Zarzadu

22.01.2009 r. Posiedzenie Zarzadu

Proponowany program posiedzenia obejmował:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu
3. Przesłuchania kandydatów na Dyrektora Biura Stowarzyszenia
4. Wybór Dyrektora
5. Dyskusja na temat podjęcia działalności gospodarczej
6. Badania sondażowe rur w roku 2009
7. Współpraca z Komitetem Technicznym 140 PKN w roku 2008 i plan na rok 2009
8. Działalność promocyjna w roku 2008 – konferencja w Bełchatowie
9. Plan działalności promocyjnej na rok 2009
10. Działalność w zakresie wprowadzenia Znaku Jakości
11. Wykonanie planu finansowego za rok 2008 i plan na rok 2009
12. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
13. Sprawy różne, w tym:
– skreślenie z listy Członków Zwyczajnych
14. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu, posiedzenia Komisji Rewizyjnej i· Walnego· Zebrania Członków