11.03.2008 – Posiedzenie Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu

11.03.2008 – Posiedzenie Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
3. Przedstawienie wyników rozmów z przedstawicielami IGWP w sprawie znaku jakości.
4. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych i wspierających.
5. Omówienie i zatwierdzenie projektu uchwały na Walne Zebranie, dotyczącej opłaty recyklingowej PVC.
6. Zatwierdzenie projektu porządku obrad Walnego Zebrania.
7. Dyskusja w sprawie odpowiedzi na reklamę przemysłu miedziowego.
8. Zmiany organizacyjne w Zarządzie.
9. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu.