29.01.2008 r. – Posiedzenia Zarządu w Oddziale Zamiejscowym Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (dawny IPTS Metalchem) w Gliwicach.

29.01.2008 r. – Posiedzenia Zarządu w Oddziale Zamiejscowym Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (dawny IPTS Metalchem) w Gliwicach.

Proponowany program posiedzenia obejmował:
1.  Przyjęcie porządku obrad.
2.  Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
3.  Omówienie wyników badań sondażowych rur z tworzyw sztucznych.
4.  Współpraca z Komitetem Technicznym 140 PKN w roku 2007 i plan na rok 2008.
5.  Działalność promocyjna w roku 2007 – konferencja Bielsko-Biała.
6.  Plan działalności promocyjnej na rok 2008.
7.  Wprowadzenie znaku jakości Stowarzyszenia.
8.  Przyjęcie nowych członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
9.  Wykonanie planu finansowego za rok 2007 i plan na rok 2008.
10. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie.
11. Sprawy różne, w tym:
– odpowiedź na reklamę Hutmena,
– informacja o pracach  nad wytycznymi Izby Wodociągów,
– stanowisko Stowarzyszenia w sprawie sztywności obwodowej rur,
– projekt nowej wersji  strony internetowej,
– Walne Zebranie Teppf-y w Krakowie.
12. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu, posiedzenia Komisji Rewizyjnej i  Walnego  Zebrania Członków.