30.05.2007 r. Posiedzenie Zarządu

30.05.2007 r. Posiedzenie Zarządu

Proponowany program posiedzenia obejmował:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu z ostatniego Posiedzenia Zarządu.
3. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie.
4. Omówienie stanowiska Stowarzyszenia w sprawie norm zharmonizowanych i znakowania CE w świetle listu z Teppfy.
5. Przedstawienie propozycji udziału Stowarzyszenia we wdrażaniu REACH w firmach członkowskich Stowarzyszenia.
6. Omówienie organizacji przez Stowarzyszenie Walnego Zebrania Teppfy w Krakowie w kwietniu 2008 r.
7. Dyskusja nad organizacją konferencji nt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z polipropylenu i polietylenu” wspólnie z formą Borealis .
8. Spotkanie z kandydatem na stanowisko Doradcy Technicznego.