27.02.2007 r. Walne Zebranie

27.02.2007 r. Walne Zebranie

Dnia 27 lutego 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W zebraniu uczestniczyło wymagane Statutem kworum, podjęte uchwały mają moc wiążącą.

  Program pierwszej części obrad Walnego Zebrania obejmował:

 • Zatwierdzenie sprawozdanie z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy 1.01.2005 r.- 31.12.2006 r.,
 • Zatwierdzenie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2006,
 • Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 1.01.2006 r. – 31.12.2006 r.
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia i do Komisji Rewizyjnej.

W przerwie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbyło się Inauguracyjne Posiedzenie Zarządu, na którym w głosowaniu tajnym wybrano Pana Macieja Trojnarskiego na Prezesa Zarządu oraz Pana Jana Gołębiewskiego na Wiceprezesa Zarządu. W dalszej części Posiedzenia Zarządu podjęto następujące uchwały w celu przedstawienia Walnemu Zebraniu:

 1. Zarząd zaproponował zwiększenie liczby Członków Zarządu członków oraz przedłużenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej z 2 do 4 lat.
 2. Zarząd zaproponował aby składkę dla Członków Wspierających podnieść i zróżnicować w zależności od ich obrotu netto osiągniętego w 2006r.
 3. Zarząd przyjął przedstawiony plan działalności na rok 2007 .
 4. Zarząd przyjął przedstawiony plan budżetu na rok 2007 .
 5. Zarząd przyjął nowy plan wycofywania stabilizatorów ołowiowych.

 

  Ważniejsze decyzje Walnego Zebrania podjęte w drugiej części obrad:

 • Uchwalono zmiany w Statucie Stowarzyszenia dotyczące zwiększenia liczby Członków Zarządu oraz przedłużenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej z 2 do 4 lat,
 • Uchwalono zmianę wysokości składek Członków Wspierających,
 • Zatwierdzono plan działalności Stowarzyszenia na rok 2007,
 • Uchwalono roczny budżet Stowarzyszenia na rok 2007,
 • Zatwierdzono nowy harmonogram wycofywania stabilizatorów ołowiowych.

Walne Zebranie podjęło decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia. Ustalono, że w tym celu w dniu 30.05.07 r. w Bydgoszczy odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. O szczegółach zebrania Członkowie Stowarzyszenia zostaną poinformowani pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem.