27.02.2007 r. Posiedzenie Zarządu

27.02.2007 r. Posiedzenie Zarządu

Program posiedzenia obejmował między innymi:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu z ostatniego Posiedzenia Zarządu.
3. Wnioski ze spotkania Zespołu Ekspertów Technicznych w sprawie badań sondażowych rur.
4. Omówienie sprawozdania z działalności Zarządu w latach 2005 – 2006.
5. Przedstawienie raportu z audytu przeprowadzonego w firmie KWH Pipe Poland Sp. z o.o.
6. Głosowanie nad przyjęciem firmy KWH Pipe Poland Sp. z o.o. na Członka Wspierającego Stowarzyszenia oraz przedstawicieli tej firmy na Członków Zwyczajnych.
7. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie.