08.01.2007 r. Posiedzenie Zarządu

08.01.2007 r. Posiedzenie Zarządu

Program posiedzenia obejmował:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
3. Omówienie wyników badań sondażowych rur z tworzyw sztucznych.
4. Zwiedzanie Akredytowanego Laboratorium.
5. Dyskusja nad zmianą harmonogramu zastępowania stabilizatorów ołowiowych uchwalonego przez Stowarzyszenie.
6. Współpraca z Izbą Wodociągów – relacja ze spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia z Zarządem Izby.
7. Współpraca z Komitetem Technicznym 140 PKN w roku 2006 i plan na rok 2007.
8. Działalność promocyjna w roku 2006 i plan na 2007.
9. Wykonanie planu finansowego za rok 2006.
10. Projekt planu finansowego na rok 2007.
11. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu, posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków.
12. Sprawy różne.