19.09.2006 r. – Posiedzenie Zarządu

19.09.2006 r. – Posiedzenie Zarządu

  Program Posiedzenia obejmował:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
 3. Stan realizacji planu finansowego na dzień 31.08.06 r.
 4. Stan realizacji planu działalności Stowarzyszenia.
  4.1 Działalność promocyjna.
  4.2 Współpraca z Komitetem Technicznym 140 PKN:
  – bieżąca działalność Komitetu,
  – posiedzenie Grupy Roboczej WG8 CEN/TC 155.
  4.3 Działalność międzynarodowa:
  – spotkanie w ramach TEPPF-y przedstawicieli krajowych stowarzyszeń producentów rur.
  4.4 Działalność szkoleniowa:
  – szkolenie z zakresu ochrony własności przemysłowej.
 5. Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych (korespondencja z Ministerstwem Budownictwa).
 6. Współpraca z Izbą Wodociągów w sprawie znaku jakości:
  – wybór ekspertów do wspólnej grupy roboczej przygotowującej zasady i kryteria przyznawania znaku jakości.
 7. Badania sondażowe jakości wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych:
 8. Sprawy różne:
  – materiały tradycyjne a tworzywa sztuczne na rynku wyrobów instalacyjnych,
  – regulacje REACH dotyczące producentów wyrobów z tworzyw sztucznych.