Posiedzenia Zarządu

17.05.2017 Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.

1. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
2. Omówienie i akceptacja protokołu z ostatniego spotkania Zarządu
3. Przedstawienie zaawansowania realizacji budżetu PRiK
4. Przedstawienie zaawansowania realizacji planu działania PRiK
5. Znak PRiK „DOBRY WYBÓR”
– przedstawienie dotychczasowych działań
– omówienie i akceptacja regulaminu programu Znak PRiK „DOBRY
WYBÓR( uchwała)
– działania marketingowe
– zgłoszenie udziału w programie
6. Program TEPPFA „Discover Plastics” – działania w Polsce
7. Sprawy inne

01.03.2017 Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.

1. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
2. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu
3. Przedstawienie i akceptacja propozycji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku (do przedstawienia na Walnym Zebraniu Członków PRiK)
4. Omówienie wykonania planu finansowego w 2016 roku
5. Omówienie propozycji planu pracy na 2017 rok
6. Omówienie planu finansowego na 2017 rok
7. Podjęcie uchwały przyjmującej plan działań Stowarzyszenia na 2017 rok i plan finansowy na 2017 rok oraz rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie zaakceptowanych przez Zarząd planów
8. Przyjęcie uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ustalenie wysokości składki na 2017 rok
9. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
10. Ustalenie i zatwierdzenie uchwałą porządku Walnego Zebrania Członków w 2017 r.
11. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
12. Sprawy różne

02.12.2016 Posiedzenie Zarządu w Toruniu

 1. Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:
 2. Akceptacja protokołu z poprzedniego spotkania
 3. Akceptacja proponowanej Agendy spotkania
 4. Konferencja Techniczna PRiK 2016 r.
 5. Badania interwencyjne
 6. Bieżące działania
  -Krajowa deklaracja własności użytkowych
  -Norma PN-C-89224
  -Znak Jakości
 7. Zaawansowanie Budżetu
 8. Sprawy inne

11.05.2016 Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

11.05.2016 r. – Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

 1. Przywitanie członków, sprawdzenie quorum
 2. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
 3. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu
 4. Akceptacja planu finansowego Stowarzyszenia na 2016 rok po zmianie wysokości składki na 2016 rok przez Walne Zebranie Członków
 5. Omówienie bieżących działań interwencyjnych PRiK i efektów działań z ubiegłego roku
 6. Przygotowania do VIII Konferencji PRiK
 7. Informacja o uroczystości 25 lecia TEPPFA i TEPPFA Forum
 8. Informacja o VIII Konferencji dla Budownictwa 4-5/04/2016
 9. Omówienie członkostwa PRiK w stowarzyszeniu PVC4Pipes.
 10. Sprawy inne

02.03.2016 Posiedzenie Zarządu w Toruniu

02.03.2016 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu.

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

1. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
2. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu
3. Przedstawienie propozycji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku
4. Omówienie wykonania planu finansowego w 2015 roku
5. Omówienie propozycji planu pracy na 2016 rok
6. Omówienie planu finansowego na 2016 rok
7. Podjęcie uchwały przyjmującej plan działań Stowarzyszenia na 2016 rok plan finansowy na 2016 rok oraz rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie zaakceptowanych przez Zarząd planów
8. Przyjęcie uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ustalenie składki na 2016 rok
9. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu od niektórych dotychczasowych
członków
10. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
11. Ustalenie i zatwierdzenie uchwałą porządku Walnego Zebrania Członków w 2016 r.
12. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
13. Sprawy różne