14.03.2013 r. - Walne Zebranie w Toruniu, hotel Mercure

Drukuj

Proponowany program obejmował m.in.:
1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (2.03.2012, Toruń)
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2012 roku
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2012
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2012
10. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2013 rok
11. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2013
12. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2013 rok
13. Informacja o skreśleniu Członka Wspierającego
14. Podjecie uchwały Walnego Zebrania Członków o przyjęciu rezygnacji i odwołaniu z członka Zarządu Stowarzyszenia
15. Podjecie uchwały Walnego Zebrania o przyjęciu rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej
16. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia i uchwała o powołaniu wybranej osoby na członka Zarządu PRiK
17. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
18. Sprawy różne
19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK w 2013 roku