19.09.2006 r. - Posiedzenie Zarządu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

  Program Posiedzenia obejmował:
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
 3. Stan realizacji planu finansowego na dzień 31.08.06 r.
 4. Stan realizacji planu działalności Stowarzyszenia.


  4.1 Działalność promocyjna.
  4.2 Współpraca z Komitetem Technicznym 140 PKN:
  - bieżąca działalność Komitetu,
  - posiedzenie Grupy Roboczej WG8 CEN/TC 155.
  4.3 Działalność międzynarodowa:
  - spotkanie w ramach TEPPF-y przedstawicieli krajowych stowarzyszeń producentów rur.
  4.4 Działalność szkoleniowa:
  - szkolenie z zakresu ochrony własności przemysłowej.

 5. Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych (korespondencja z Ministerstwem Budownictwa).
 6. Współpraca z Izbą Wodociągów w sprawie znaku jakości:
  - wybór ekspertów do wspólnej grupy roboczej przygotowującej zasady i kryteria przyznawania znaku jakości.
 7. Badania sondażowe jakości wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych:
 8. Sprawy różne:
  - materiały tradycyjne a tworzywa sztuczne na rynku wyrobów instalacyjnych,
  - regulacje REACH dotyczące producentów wyrobów z tworzyw sztucznych.