29.01.2008 r. - Posiedzenia Zarządu w Oddziale Zamiejscowym Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (dawny IPTS Metalchem) w Gliwicach.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Proponowany program posiedzenia obejmował:
1.  Przyjęcie porządku obrad.
2.  Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
3.  Omówienie wyników badań sondażowych rur z tworzyw sztucznych.
4.  Współpraca z Komitetem Technicznym 140 PKN w roku 2007 i plan na rok 2008.
5.  Działalność promocyjna w roku 2007 - konferencja Bielsko-Biała.
6.  Plan działalności promocyjnej na rok 2008.
7.  Wprowadzenie znaku jakości Stowarzyszenia.
8.  Przyjęcie nowych członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
9.  Wykonanie planu finansowego za rok 2007 i plan na rok 2008.
10. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie.
11. Sprawy różne, w tym:
- odpowiedź na reklamę Hutmena,
- informacja o pracach  nad wytycznymi Izby Wodociągów,
- stanowisko Stowarzyszenia w sprawie sztywności obwodowej rur,
- projekt nowej wersji  strony internetowej,
- Walne Zebranie Teppf-y w Krakowie.
12. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu, posiedzenia Komisji Rewizyjnej i  Walnego  Zebrania Członków.